ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดในการใช้ (หรือ “ข้อกำหนด”) จะครอบคลุมการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ของท่านซึ่งเป็นบุคคลจากภายในประเทศไทย ซึ่งจัดทำให้มีโดย “บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ” ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ความรับผิดที่ก่อตั้งในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ พลังงานมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร(รวมเรียกว่า “บริษัท ”)

1.1 กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการเข้าถึงการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของท่านจะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับ “บริษัท” หากท่านไม่ยินยอมกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้แทนข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้กับท่าน “บริษัท” อาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านในทันที หรือหยุดให้บริการ หรือปฏิเสธมิให้มีการเข้าถึงบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับเหตุการณ์บางอย่าง กิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขาย และจะมีการเปิดเผยข้อกำหนดเพิ่ม เติมดังกล่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือข้อกำหนดทั่วไป ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของบริการที่เกี่ยวข้อง

“บริษัท” อาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นบางครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อ “บริษัท” ได้ประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวหรือนโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแก้ไขไว้ในที่นี้ การเข้าถึงหรือการใช้บริการต่างๆ ของท่านต่อ หลังจากที่มีการประกาศ จะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข

 

2. การให้บริการ

บริการประกอบไปด้วยการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้แอปพลิเคชัน EAANYWHERE หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละอันเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) สามารถจัดการและดำเนินการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการจองใช้บริการ การสั่งเริ่มบริการ การปรับเปลี่ยนการบริการ การเติมมูลค่าลงในบัญชี EA Anywhere e-Money และการใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere 

2.1 การอนุญาต

ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ “บริษัท” จะอนุญาตซึ่งจำกัด ไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิทธิย่อย ไม่สามารถถ่ายโอน และสามารถเพิกถอนได้แก่: (1) การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ และ (2) การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำขึ้นให้มีผ่านบริการในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้า “บริษัท”และผู้อนุญาตของ “บริษัท” ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่มิได้อธิบายไว้ในที่นี้

2.2 ข้อจำกัด

ท่านไม่สามารถ (1) ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (2) ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเตรียม งานดัดแปลงตาม แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ให้เช่า ขาย ขายซ้ำ ถ่ายโอน แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณชน ส่ง สตรีม ออกอากาศ หรือมิฉะนั้นใช้ประโยชน์จากบริการ นอกเหนือจากที่ “บริษัท” อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง (3) แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือ ถอดแยกชิ้นส่วนบริการนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต (4) เชื่อมโยงถึง สะท้อน หรือสร้างกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (5) ก่อให้เกิดหรือเปิดโปรแกรมหรือสคริปต์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงข้อมูล จัดทำดัชนี สำรวจ หรือการทำเหมืองข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือเป็นภาระเกินควรหรือขัดขวางการดำเนินงานและ/หรือการทำงานบริการใดๆ หรือ (6) พยายามที่จะเข้าถึงหรือทำให้บริการหรือระบบหรือเครือข่ายของบริการที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย

2.3 ข้อกำหนดของบริการ

ท่านรับทราบว่าการให้บริการส่วนต่างๆ อาจจัดทำขึ้นให้มีภายใต้แบรนด์ “บริษัท” เท่านั้น

2.4 กรรมสิทธิ์

บริการและสิทธิทั้งหมดเป็นและจะยังเป็นทรัพย์สินของ “บริษัท” หรือทรัพย์สินของผู้ อนุญาตของ “บริษัท” ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้บริการของท่านจะไม่เป็นการให้หรือ มอบสิทธิใดๆ ให้แก่ท่าน: (1) ในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นสำหรับการอนุญาตที่จำกัดที่ได้รับมาข้างต้น หรือ (2) ในการใช้หรือการอ้างชื่อบริษัท โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสัญลักษณ์อื่นใด ของ “บริษัท” หรือของผู้อนุญาตของ “บริษัท”

 

3. การใช้บริการของท่าน

3.1 บัญชีผู้ใช้

เพื่อที่จะใช้บริการทุกส่วน ท่านต้องลงทะเบียนและรักษาบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลของบริการปัจจุบัน (รวมเรียกว่า “บัญชี”) ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย (หากมิใช่ 18 ปี) เพื่อสมัครใช้บัญชี การลงทะเบียนบัญชีจำเป็นต้องให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอายุของท่าน รวมทั้งวิธีการจ่ายเงินที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธี (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้) ให้แก่ “บริษัท” ท่านยินยอมที่จะรักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านไม่รักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีวิธีการชำระเงินที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรืออาจะทำให้ “บริษัท” ยกเลิกข้อตกลงนี้กับท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน และท่านยินยอมที่จะรักษาความปลอดภัยและเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ตลอดเวลา ท่านจะมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว เว้นเสียแต่ว่า “บริษัท”ได้อนุมัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 การส่งข้อความ

ในการสร้างบัญชี ท่านยินยอมว่าบริการอาจส่งข้อความ (SMS) ที่มีข้อมูลให้แก่ท่าน ซึ่งการส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจทั่วไปในการใช้บริการของท่าน

3.3 การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ อาจมีอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการส่งข้อความของเครือข่ายโทรศัพท์ มือถือของท่าน หากท่านเข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานแบบไร้สาย และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออัตราและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับและอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการและแอปพลิเคชันและการอัปเดตใดๆ ก็ตาม “บริษัท” จะไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะทำงานบนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ บริการอาจมีการทำงานที่ผิดปกติและล่าช้าตามธรรมชาติเนื่องจากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์

 

4. บัญชี EA Anywhere e-Money และการชำระสินค้าหรือบริการ

4.1 ข้อตกลงทั่วไปของ EA Anywhere e-Money

บัญชี EA Anywhere e-Money ของท่านใช้เพื่อชำระสินค้า บริการชาร์จ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานีชาร์จ EA Anywhere

ท่านสามารถเติมมูลค่าใน EA Anywhere e-Money ของท่านเพื่อใช้ชำระสินค้า บริการชาร์จ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานีชาร์จ EA Anywhere ,  EA Anywhere e-Money จะถูกใช้เสมือนเงินสด และไม่สามารถขอคืนเงินได้เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้ 

มูลค่าเงินที่ท่านเติมในบัญชี EA Anywhere e-Money ถือเป็นการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับชำระสินค้า บริการชาร์จ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานีชาร์จ EA Anywhere เท่านั้น 

EA Anywhere e-Money ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อ การเบิกเกินบัญชี หรือบัญชีเงินฝาก จำนวนเงินที่เติมเข้าสู่ EA Anywhere e-Money นั้นไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย เงินปันผลหรือรายได้อื่นใดที่บริษัทต้องจ่ายหรือให้เครดิตแก่ท่าน 

มูลค่าใน EA Anywhere e-Money นั้นไม่ได้รับการประกันหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด มูลค่าเงินที่เก็บไว้ในบัญชี EA Anywhere e-Money ใดๆ ไม่อาจถูกโอนไปยังบัญชี EA Anywhere e-Money อื่นได้

เราขอสงวนสิทธิในการไม่รับ EA Anywhere e-Money หรือจำกัดการใช้ EA Anywhere e-Money หากเราเชื่อว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

4.2 การเติมมูลค่าบัญชี EA Anywhere e-Money ของท่าน

ท่านสามารถเติมมูลค่าใน EA Anywhere e-Money ผ่านทางแอปพลิเคชัน EA Anywhere ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ทั้งระบบ Android และ iOS โดยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

มูลค่าของ EA Anywhere e-Money ของท่านนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ : 

จำนวนเงินต่ำสุดคือ 200 บาท และยอดเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินมูลค่าต่ำสุด และยอดเงินคงเหลือสูงสุดในภายหลังได้ โดยแจ้งท่านเพื่อรับทราบผ่าน แอปพลิเคชัน EA Anywhere และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นไม่เป็นการแก้ไขสัญญาฉบับนี้

4.3 การชำระสินค้าและบริการ

ท่านสามารถใช้มูลค่าใน EA Anywhere e-Money เพื่อชำระสินค้า บริการชาร์จ หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานีชาร์จ EA Anywhere โดยหากสินค้าหรือบริการนั้นมีมูลค่าสูงเกินยอดมูลค่าคงเหลือใน EA Anywhere e-money  ท่านจะต้องเติมมูลค่า EA Anywhere e-money ให้มีมูลค่ามากกว่าสินค้าหรือบริการ ก่อนการใช้ชำระค่า สินค้าหรือบริการทุกครั้ง 

การชำระค่าสินค้าและบริการ มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

4.4 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดใช้งาน ใช้ หรือเติมเงิน EA Anywhere e-Money เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทกำหนด 

4.5 ใบแจ้งรายการธุรกรรม และใบเสร็จรับเงิน

ท่านจะได้รับใบแจ้งรายการธุรกรรมจากบัญชี EA Anywhere e-Money ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน EA Anywhere และท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ หรือตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังในบัญชีของ EA Anywhere e-Money ของท่านได้จากแอปพลิเคชัน EA Anywhere 

4.6 การถอนเงินคืน

มูลค่าเงินใน EA Anywhere e-Money ของท่านนั้นไม่สามารถคืนหรือโอนได้และไม่อาจเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือมีข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้กำหนดให้คืนได้ สิทธิประโยชน์รางวัลหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดนั้นจะใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

4.7 การโอนยอดมูลค่า บัตร Gift card , voucher หรือบัตรสมนาคุณ ต่างๆเข้า EA Anywhere e-Money

กรณีที่บัญชี EA Anywhere ของท่านมียอดมูลค่าคงเหลือของ บัตร Gift Card , Gift Voucher หรือบัตรสมนาคุณต่างๆ คงเหลือสุทธิก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ระบบจะทำการโอนมูลค่าจากบัตรดังกล่าวเข้ายัง EA Anywhere e-Money โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรณีเป็นมูลค่า เครดิตวงเงินการใช้บริการ ระบบจะโอนตามจำนวนมูลค่าลงเหลือ 

- กรณีเป็น เครดิตรายชั่วโมง ระบบจะแปลงจำนวนชั่วโมงเป็นมูลค่าเงินโดยคิดอัตรา 

1 ชั่วโมงเท่ากับ 50 บาท , 2 ชั่วโมงเท่ากับ 80 บาท ,3 ชั่วโมงเท่ากับ 110 บาท ,4 ชั่วโมงเท่ากับ 150 บาท  หรือตามประกาศของบริษัท

 

4.8 การจัดการกับข้อร้องเรียน

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขยอดคงเหลือของบัญชี EA Anywhere e-Money ของท่านหากเราเชื่อว่ามีความผิดพลาดจากการเรียกเก็บเงินหรือทางบัญชีเกิดขึ้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประวัติธุรกรรมของท่าน หรือความถูกต้องประการใด หรือหากท่านมีข้อโต้แย้งต่อธุรกรรมใด ๆ หรือการแก้ไขที่ได้ทำขึ้นต่อบัญชี EA Anywhere e-Money ของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราทาง

  • โทรศัพท์ที่ 02-026-6133 
  • อีเมล support@eaanywhere.com
  • Line Official Account : @eanaywhere 

โดย บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบสวนและแจ้งผล รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ตรวจสอบพบไปยังท่าน

 

5. การจำกัดความรับผิด

5.1 การจำกัดความรับผิด

“บริษัท” จะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย ที่เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผล รวมถึงผลกำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย หรือความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนที่เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ และจะไม่เอาผิดต่อ “บริษัท” และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนของ “บริษัท” ด้วยการเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย การรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมของทนาย) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) การใช้บริการ หรือบริการ ที่ได้รับผ่านการใช้บริการของท่าน (2) ท่านได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ (3) การใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของ “บริษัท” และ “บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆ รวมไปถึงการจองใช้บริการ การสั่งเริ่มบริการ การปรับเปลี่ยนการบริการ การเติมมูลค่า EA Anywhere e-Money และการชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการ

 

6. การบังคับใช้กฎหมาย

การใช้บริการ การตีความ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับ อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยอนุโลมและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่าๆ กัน ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดนั้น

 

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

ควรส่งเรื่องการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ “บริษัท” กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจของ “บริษัท” ได้ที่ www.EAANYWHERE.com สำหรับที่อยู่ที่กำหนดและข้อมูลเพิ่มเติม

7.2 การบอกกล่าว

“บริษัท” อาจแจ้งให้ทราบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ประกาศทั่วไปในบริการ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลส์ของท่านในบัญชีของท่าน หรือการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน ท่านอาจแจ้งให้ “บริษัท” รับทราบอย่างเป็นลักษณ์อักษรโดยเขียนส่งมาที่ที่อยู่ของ “บริษัท” ที่ เลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

 


 

arrow_upward